So srdcom pre deti...

Všeobecné zmluvné podmienky o obstaraní zájazdu ENJOYLAND ck, s.r.o.

  Stiahnuť zmluvné podmienky   Stiahnuť garančný list


Úplne znenie


podľa ustanovení zákona č. 281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov (ďalej len Všeobecné zmluvné podmienky)


Článok I.

Vznik zmluvného vzťahu

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú ENJOYLAND ck, s.r.o. (ďalej len CK) , ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom konateľov, interných alebo externých autorizovaných predajcov a Objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony (ďalej len Objednávateľ).

2. Zmluvný vzťah medzi CK a Objednávateľom vzniká potvrdením návrhu zmluvy o obstaraní zájazdu (vyplnená a potvrdená prihláška Objednávateľom na webovej stránke enjoyland.eu) zo strany CK, riadnym objednaním zájazdu inou formou a následným písomným schválením tohto návrhu zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany CK alebo zaplatením zálohovej platby so strany Objednávateľa a následným písomným schválením objednávky zo strany CK. Predmetný návrh zmluvy o obstaraní zájazdu je možné objednať, ako i potvrdiť aj elektronickou formou, ktorá je považovaná za písomnú formu v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok. Zmluvnou stranou v zmysle uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu je vždy len Objednávateľ.

3. Zmluva o obstaraní zájazdu vyplýva z web-ponuky, ponuky katalógov, dodatočnej ponuky, Objednávateľom zaslaných objednávok a je v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

 

Článok II.

Cenové podmienky a ceny zájazdov

1. Ceny jednotlivých zájazdov sú cenami zjednanými dohodou medzi Objednávateľom a CK, a vyplývajú z katalógov, propagačných materiálov a najmä z web-ponuky CK.

2. Prípadné zmeny v cenách produktov sa riadia ustanoveniami článku VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

 

Článok III.

Platobné podmienky

1. CK má právo na zaplatenie 100% ceny zájazdu pred jeho poskytnutím a Objednávateľ je povinný uhradiť 100% ceny zájazdu pred jeho poskytnutím.

2. CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri uzatvorení zmluvy o obstaraní zájazdu.

3. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (v zmluve o obstaraní zájazdu alebo pri akceptácii objednávky zájazdu) je Objednávateľ povinný pri vzniku zmluvného vzťahu uhradiť preddavok vo výške 30 % z ceny zájazdu. Zvyšnú časť ceny zájazdu vo výške 70 % z ceny zájazdu je Objednávateľ povinný uhradiť CK najneskôr 3 dní pred dňom začiatku zájazdu. V prípade ak Objednávateľ uhradí preddavok v sume vyššej ako 30 % z ceny zájazdu, CK započíta prevyšujúcu sumu na úhradu zvyšnej ceny zájazdu. Osobitná dohoda o platobných podmienkach ceny zájazdu má prednosť pred týmto ustanovením Všeobecných zmluvných podmienok.

4. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po včasnom zaplatení 100% ceny zájazdu. V prípade, že Objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady 100% ceny zájazdu, CK je oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu.

5. Objednávateľ má právo na vrátenie ceny zájazdu ak odstúpi od zmluvy v súlade s článkom VII. ods. 2 týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

6. V prípade predčasného odchodu účastníka zájazdu nespôsobeného zavinením CK nemá Objednávateľ nárok na vrátenie zvyšku platby za nečerpané služby, ak nie je v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach uvedené inak.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti Objednávateľa a účastníka zájazdu

1. K základným právam Objednávateľa patrí najmä :
a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke CK,
b) právo vyžadovať od CK informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
c) právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy za podmienok upravených v článku VII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
f) právo na vrátenie celej sumy zájazdu v prípade zrušenia zájazdu podľa článku VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

2. K základným povinnostiam Objednávateľa patrí najmä :
a) poskytnúť CK potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať všetky požadované údaje pri prihlasovaní sa na zájazd alebo v zmluve o obstaraní zájazdu vrátane ich akýchkoľvek neskorších zmien a predložiť ďalšie doklady podľa požiadaviek CK,
b) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
c) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
d) (platí len pre detské tábory) pri nástupe odovzdať zdravotníkovi zájazdu zodpovedne vyplnené a podpísané „Vyhlásenie zákonného zástupcu“ o bezinfekčnosti, zdravotnom stave a prefotenú kartičku poistenca , prípadne originál /tlačivá pre uvedené vyhlásenie zasiela CK na Objednávateľom uvedenú e-mailovú spolu s „Organizačné pokyny pre účastníkov zážitkového zájazdu“ , alebo je voľne dostupný na stiahnutie na web stránke CK – www.enjoyland.eu/ ,
e) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči službám CK podľa článku VIII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
f) v prípade účastníkom zájazdu úmyselne spôsobenej materiálnej škody na majetku CK alebo dodávateľov CK je Objednávateľ povinný túto škodu okamžite /počas zájazdu/ odstrániť alebo v plnej výške finančne vyrovnať.

3. Povinnosťou Objednávateľa - právnickej osoby, ktorá je zodpovedná za zmluvný vzťah, je oboznámiť svojich účastníkov /ich právnych zástupcov/ s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK obdrží , najmä ich však pravdivo informovať o rozsahu a kvalite služieb.

4. K základným povinnostiam účastníka zájazdu patrí:

 • a) počas celej doby zájazdu sa riadiť pokynmi hlavného vedúceho a vedúcich zájazdu a dodržiavať stanovený program ,
 • b) počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo CK,
 • c) dodržať časy nástupu na zájazd uvedený v „Organizačné pokyny pre účastníkov zážitkového zájazdu“ s individuálnou ako aj hromadnou dopravou /autobus má stanovenú čakaciu dobu max. 15 min po uvedenom čase odchodu a CK nezodpovedá za prípadné jeho zmeškanie/,
 • d) pri zahraničných zájazdoch mať včas zabezpečený vlastný cestovný doklad s platnosťou minimálne 3 mesiace po ukončení zájazdu.

5. (platí len pre detské tábory) K základným povinnostiam zákonného zástupcu účastníka zájazdu patrí :

 • a) dbať aby účastník zájazdu počas celej doby zájazdu rešpektoval pokyny hlavného vedúceho a vedúcich zájazdu a to najmä inštrukcie a pokyny ako napr. : nastupovanie do autobusu, inštrukcie o zdržiavaní sa a prítomnosti v priestoroch rekreačného zariadenia, návštevy počas zájazdu, atď. ,
 • b) v prípade nevhodného správania účastníka zájazdu ako napr. : nerešpektovanie pokynov vedúcich zájazdu, agresivita, vulgarizmus, požitie alkoholu, fajčenie cigariet, užívanie iných omamných látok, poškodzovanie majetku, rušenie nočného pokoja atď. je Objednávateľ povinný bezodkladne bez nároku na vrátenie poplatku za nečerpané služby zabezpečiť na svoje náklady jeho okamžitý odchod zo zájazdu. O vylúčení účastníka zájazdu rozhoduje CK určený hlavný vedúci zájazdu priamo na mieste.

6. (platí len pre školské výlety ,školy v prírode, lyžiarske zájazdy, adaptačné kurzy) Objednávateľ/pedagóg nesie plnú zodpovednosť za všetkých svojich účastníkov počas celej doby zájazdu, s výnimkou služieb od tretieho dodávateľa. Objednávateľ/pedagóg nesie zodpovednosť behom programu za vhodné chovanie a jednanie žiakov/študentov.

7. (platí len pre školské výlety, školy v prírode, lyžiarske zájazdy, adaptačné kurzy) Objednávateľ/pedagóg je zodpovedný za posúdenie fyzickej primeranosti záťaže pre svojich žiakov/študentov vo chvíli, keď program nie je riadený animátorom CK. Zároveň je povinný upozorniť animátora na zdravotné obmedzenie žiakov/študentov, o ktorých vie napríklad pohybové obmedzenie, epilepsiu atď.

8. Pred začatím zájazdu môže Objednávateľ písomne oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto pôvodne nahláseného účastníka zájazdu zúčastní iná osoba uvedená v tomto písomnom oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v lehote najneskôr 30 dní pred termínom začatia zájazdu a oznámenie musí obsahovať presné označenie nového účastníka ako aj vyhlásenie Objednávateľa, resp. nového účastníka, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou, a že nový účastník zájazdu spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde, vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy a zo zákona. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva účastníkom.

9. Objednávateľ zodpovedá za všetky vzniknuté náklady a vzniknuté priame i nepriame škody, ktoré vzniknú CK porušením povinností v zmysle tohto článku, ak nie je v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach uvedené inak.

 

Článok V.

Práva a povinnosti CK

1. CK je povinná pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu informovať Objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú jej známe a môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

2. CK je povinná najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu doručiť Objednávateľovi „Organizačné pokyny pre účastníkov zážitkového zájazdu“ formou e-mailu na adresu uvedenú Objednávateľom pri prihlasovaní sa na zájazd.

3. CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení cestovnej kancelárie proti úpadku, na základe ktorej vzniká Objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

 • a) nevráti Objednávateľovi zaplatený preddavok alebo celkovú cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
 • b) nevráti Objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak bol zájazd poskytnutý len sčasti.
 • c) nezabezpečí objednanú dopravu z miesta konania zájazdu.

4. CK má právo neuzavrieť, resp. zrušiť zmluvný vzťah s Objednávateľom/účastníkom zájazdu, ktorý nespĺňa podmienky uvedené vo „Vyhlásení zákonného zástupcu“/tlačivá pre uvedené vyhlásenie zasiela CK na
Objednávateľom uvedenú e-mailovú spolu s „Organizačné pokyny pre účastníkov zážitkového zájazdu“ , alebo je na voľné stiahnutie na web stránke CK/ alebo ktorý sa už v minulosti nevhodne správal podľa článku IV. bod 5 písm. b) týchto Všeobecných zmluvných podmienok .

5. CK má právo v odôvodnených prípadoch zmeniť čas a miesto odchodu autobusu, ďalej nezodpovedá za meškanie dopravného prostriedku.

6. (platí len pre detské tábory),CK je povinná zabezpečiť zdravotný dozor podľa platných predpisov.

7. (platí len pre školské výlety ,školy v prírode, lyžiarske zájazdy, adaptačné kurzy) CK poskytuje základný zdravotnícky materiál pre prípad drobného ošetrenia účastníkom školského výletu. O prípadnom vyšetrení či ošetrení účastníka školského výletu v nemocnici rozhoduje vždy Objednávateľ /pedagóg. CK v tomto prípade poskytne /a podľa svojich časových možností/ osobné auto so šoférom pre prepravu účastníka akcie do nemocnice, alebo privolá rýchlu zdravotnícku pomoc.

 

Článok VI.

Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

1. Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne Objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj ku zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvnej pokuty (storno poplatku). Svoje rozhodnutie musí oznámiť CK najneskôr do 2 dní od prijatia oznámenia zmeny zmluvy.

2. CK má právo bez sankcie alebo akýchkoľvek iných nárokov Objednávateľa zrušiť zájazd najneskôr do 20 dní pred jeho začiatkom, ak uskutočnenie zájazdu bude pre CK ekonomicky neúnosné. Ak CK zájazd podľa tohto bodu zruší, je povinná túto skutočnosť Objednávateľovi oznámiť do 20 dní pred nástupom na zájazd.

3. CK má právo v prípade žiadosti Objednávateľa o presun zo zmluvne dohodnutého zájazdu na iný účtovať si interný manipulačný poplatok vo výške 15,- EUR, rovnako aj pri výmene /najneskôr 3 dní pred začiatkom zájazdu/ účastníka zájazdu za iného.

4. CK si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako napr. : politické udalosti, karanténa, extrémne počasie, zlyhanie prevádzky strediska atď.

5. Realizácia zájazdu je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov zájazdu. CK je oprávnená z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov zájazdu zájazd zrušiť a od zmluvy odstúpiť, pričom Objednávateľa o tejto skutočnosti informuje v lehote najneskôr 5 dní pred termínom začatia zájazdu.

6. CK nepovažuje za zmenu podstatnej podmienky zmluvy zmenu trasy zájazdu, ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú triedu, ak sa nové ubytovacie zariadenie nachádza do 30 km od pôvodného ubytovacieho zariadenia, časových harmonogramov programu, miesta nástupu a výstupu ak sa nové miesto nástupu alebo výstupu nachádza do 10 km od pôvodného, zloženie jedálnička, zmenu času odjazdu a príjazdu o najviac 3 hodín a prípadné meškanie dopravného prostriedku.

7. CK má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve s Objednávateľom a ktoré boli poskytnuté účastníkovi zájazdu so súhlasom Objednávateľa počas zájazdu.

8. (platí len pre detské tábory) V prípade odmietnutia zákonného zástupcu zabezpečiť predčasný odchod pre účastníka zájazdu z dôvodov uvedených v článku IV. bod 5 písm. b) týchto Všeobecných zmluvných podmienok má CK právo na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie transportu k zákonnému zástupcovi , ako napr. : náhradné ubytovanie, dozor vedúceho, cestovné náklady atď.

 

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy, storno podmienky a vyššia moc

1. CK môže pred začiatkom zájazdu odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu len z dôvodu zrušenia zájazdu v súlade s článkom VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností Objednávateľom. Oznámenie o odstúpení CK od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK Objednávateľovi uvedenému v zmluve o obstaraní zájazdu v listinnej forme na poštovú adresu Objednávateľa uvedenú v zmluve alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej komunikácie na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v zmluve. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia Objednávateľovi.

2. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu z dôvodu riadne preukázaného porušenia povinností CK vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade podľa článku VI. bod 1 týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

3. V prípade, že Objednávateľ odstúpi od zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu ako je upravený v bode 2 tohto článku Všeobecných zmluvných podmienok alebo bez udania dôvodu, má tým CK nárok na storno poplatok. CK má nárok na storno poplatok podľa tohto bodu aj v prípade, ak pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpi CK z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom. Storno poplatok je zmluvná pokuta dojednaná v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok.

 • a) storno poplatok sa určí podľa výšky ceny zájazdu, ktorá je určená na základe cenotvorby CK (celková cena za balík služieb) bez sumy poplatku za poskytnutie služby rozšírenia zodpovednosti Obstarávateľa, ak bola táto služba objednaná, a to nasledovne:

pri odstúpení od zmluvy

 • 50 a viac dní pred nastúpením na zájazd – 30 % z celkovej sumy za zájazd,
 • 49 - 31 dní pred nastúpením na zájazd – 50 % z celkovej sumy za zájazd,
 • 30 - 8 dní pred nastúpením na zájazd – 75 % z celkovej sumy za zájazd,
 • 7 - 0 dní pred nastúpením na zájazd – 100 % z celkovej sumy za zájazd,
 • b) v prípade ak Objednávateľ nenastúpi na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy má CK nárok na storno poplatok vo výške 100 % z celkovej sumy za zájazd,
 • c) CK má nárok storno poplatok odrátať od zaplatenej zálohy/preddavku alebo zaplatenej sumy zájazdu,
 • d) oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše Objednávateľ formou e-mailu na adresu: info@enjoyland.eu/táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript./alebo odstúpenie od zmluvy doručí CK iným preukázateľným spôsobom (písomne v listinnej podobe na adresu sídla CK uvedenú v zmluve o obstaraní zájazdu). Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom jeho doručenia CK.
 • e) V prípade že Objednávateľ čiastočne odstúpi od zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu ako je upravený v bode 2 tohto článku Všeobecných zmluvných podmienok alebo bez udania dôvodu, má tým CK nárok na storno poplatok. Storno poplatok si CK uplatňuje len v prípade podstatného zníženia rozsahu objednávky - keď je rozdiel medzi objednanými kapacitami/počtami väčší ako 20 %, v uvedenom prípade si CK môže uplatniť storno poplatok pre celý počet nenastúpených účastníkov školského zájazdu.
 • f) storno poplatok si môže CK prednostne uplatniť a zraziť zo zaplatenej zálohy, a to nasledovne : 3 Eur/1 noc (1 zájazdový deň)/dieťa (jeden účastník) .

4. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK (vis major) alebo okolnosti na strane Objednávateľa, na základe ktorých Objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a CK zabezpečené služby, nevzniká Objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb ani nárok na kompenzáciu v akomkoľvek rozsahu. CK nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu služieb, výpadky medzinárodnej alebo národnej siete Internet a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis major). Vyššou mocou (vis major) sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na dopravných prostriedkov, ako i iné.


Článok VIII.

Reklamácie, zodpovednosť za škody

1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb sú nižšie ako bolo pôvodne dohodnuté v Zmluve o obstaraní zájazdu, vzniká Objednávateľovi/účastníkovi zájazdu právo na reklamáciu. Objednávateľ/účastník zájazdu je povinný uplatniť si právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. O uplatnení tohto práva spíše zástupca CK písomný protokol. Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojich kompetencií.

2. Písomný protokol podľa predchádzajúceho bodu obsahuje označenie zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK alebo dodávateľ služby a reklamujúci. Ak nie je možné zjednať nápravu priamo na mieste, Objednávateľ/účastník zájazdu je povinný tento protokol predložiť pri reklamácii v CK.

3. Svoje nároky je reklamujúci povinný písomne oznámiť bezodkladne v CK a to najneskôr do 3 (slovom troch) mesiacov od ukončenia zájazdu alebo pri neuskutočnení zájazdu do 3 (slovom troch) mesiacov, odkedy sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o obstaraní zájazdu, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané touto formou je povinná CK vyjadriť sa písomne a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

4. CK zodpovedá Objednávateľovi/účastníkovi zájazdu za všetky služby v ich uvádzanej kvalite poskytnutej CK alebo zmluvnými dodávateľmi.

5. CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia, ale vznikla zavinením Objednávateľa alebo účastníka zájazdu, alebo tretej osoby, ak nie je v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach uvedené inak.

6. (platí len pre Objednávateľa, ktorý je právnickou osobou) Zodpovednosť CK za akúkoľvek škodu vzniknutú Objednávateľovi zo Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo v súvislosti s ňou je obmedzená čiastkou vo výške 20% ceny zájazdu kúpeného Objednávateľom na základe danej Zmluvy o obstaraní zájazdu. To neplatí pre škodu spôsobenú CK Objednávateľovi úmyselne.

 

Článok IX.

Poistenie insolventnosti CK, cestovné poistenie, iné

1. Súčasťou všetkých zájazdov CK je poistenie účastníkov zájazdu pre prípad úpadku CK. Presný rozsah krytia a podmienky poistenia budú pre Objednávateľa/účastníka zájazdu k dispozícii ako príloha zmluvy na vyžiadanie Objednávateľa.

2. Komplexné cestovné alebo hromadné úrazové poistenie je možné si prikúpiť na web stránke CK pri ponuke zájazdov , ak nie je v katalógu alebo v Zmluve o obstaraní zájazdu uvedené inak. /Na podrobný rozsah poistenia a výšky poistných súm sa môže Objednávateľ/účastník zájazdu informovať na webovej stránke CK /.

3. Poistný vzťah vzniká priamo medzi poisťovacou spoločnosťou a Objednávateľom. Pri nárokoch z poistnej udalosti je vo zmluvnom vzťahu priamo poisťovňa a Objednávateľ. CK neprislúcha posudzovať existenciu, prípadne výšku nárokov. CK vystupuje ako sprostredkovateľ poistenia.

4. Charakteristika ubytovania, stravy a ostatných služieb tvoriacich zájazd je uvedená v katalógu a na webovej stránke CK, pre detailnejšie informácie /napr. podrobná trasa autobusu, program atď./ musí Objednávateľ kontaktovať CK.

5. (platí len pre detské tábory) Zdravotník zájazdu so súhlasom CK má právo rozhodnúť pri nástupe o prijatí respektíve neprijatí účastníka zájazdu na základe vstupnej zdravotnej prehliadky, aktuálneho zdravotného stavu a údajov v „Prehlásení zákonného zástupcu“/tlačivá pre uvedené vyhlásenie zasiela CK na Objednávateľom uvedenú e-mailovú spolu s „Organizačné pokyny pre účastníkov zážitkového pobytu“ , alebo je na voľné stiahnutie na web stránke CK/ .

6. Poplatky za zdravotnícky materiál, zdravotné služby, návštevu lekára a lieky nesúvisiace s poskytnutím bežnej starostlivosti je povinný zákonný zástupca účastníka zájazdu uhradiť CK ešte v priebehu zájazdu.

7. CK si vyhradzuje právo zmeny programu oproti uvedenému v katalógu a na web-stránke CK na základe aktuálnych poveternostných podmienok, záujmu účastníkov zájazdu a pod.

 

Článok X.

Rozšírenie zodpovednosti CK pri obstarávaní zájazdu
(nemusí platiť pri všetkých detských zájazdoch, platné od 1.7.2021)

1. CK za podmienok bližšie stanovených v tomto článku poskytne Objednávateľovi za úhradu dohodnutého jednorazového poplatku osobitnú službu rozšírenia zodpovednosti CK za prípadnú majetkovú škodu spôsobenú Objednávateľom/ účastníkom zájazdu počas zájazdu (ďalej len ako „rozšírenie zodpovednosti CK“) a súčasne limitáciu storno poplatkov podľa článku VII. bod 4 týchto Všeobecných zmluvných podmienok. Výška poplatku za službu rozšírenia zodpovednosti CK je 0,40 EUR pre jedného účastníka zájazdu za jeden deň trvania zájazdu. Celková výška poplatku za službu rozšírenia zodpovednosti CK za zájazd sa určí ako násobok ceny podľa predchádzajúcej vety a počtu dní trvania zájazdu. Poplatok musí byť vždy zaplatený za celú dobu trvania zájazdu (všetky dni vrátane dňa začatia a dňa skončenia zájazdu).

2. V prípade záujmu Objednávateľa o službu rozšírenia zodpovednosti CK je Objednávateľ oprávnený túto službu objednať aj jednotlivo len pre niektorého účastníka zájazdu samostatne, pričom je súčasne povinný identifikovať účastníka zájazdu, pre ktorého sa táto služba objednáva. Využitie tejto služby je neprenosné na iného účastníka zájazdu.

3. Ak Objednávateľ riadne objedná a zaplatí poplatok za rozšírenie zodpovednosti CK pre jednotlivého účastníka zájazdu (ďalej ako „účastník služby rozšírenia zodpovednosti CK“), použijú sa na účastníka služby rozšírenia zodpovednosti CK ustanovenia tohto článku prednostne pred ustanoveniami týchto Všeobecných zmluvných podmienok upravujúcich zodpovednosť za škodu (najmä článok IV. bod 9) a storno podmienky (článok VII. bod 4).

4. Účastník služby rozšírenia zodpovednosti CK/ Objednávateľ zájazdu pre účastníka služby rozšírenia zodpovednosti CK nie je povinný CK nahradiť majetkovú škodu do výšky 200,- EUR (slovom: dvesto eur) vrátane, a to za súčasného splnenia podmienok, že sa jedná o škodu:
􀀀 preukázateľne spôsobenú účastníkom služby rozšírenia zodpovednosti CK,
􀀀 spôsobenú na majetku (majetková škoda),
􀀀 spôsobenú z nedbanlivosti,
􀀀 spôsobenú počas trvania zájazdu,
􀀀 kde poškodeným je dodávateľ služieb CK spojených so zájazdom (napr. škoda na ubytovacom zariadení, dopravnom prostriedku a pod.) alebo CK priamo;

Ak výška škody spôsobenej účastníkom služby rozšírenia zodpovednosti CK podľa tohto bodu presiahne sumu 200,- EUR, je účastník služby rozšírenia zodpovednosti CK/ Objednávateľ zájazdu pre účastníka služby rozšírenia zodpovednosti CK povinný nahradiť len škodu vo výške prevyšujúcej limit 200,- EUR. Limit 200,- EUR platí jednorazovo počas celej doby trvania zájazdu a to kumulatívne pre akékoľvek všetky škody spôsobené účastníkom služby rozšírenia zodpovednosti CK, bez ohľadu na druh poškodenia, počet poškodených vecí, čas ich spôsobenia, vzniku, zistenia alebo uplatnenia. Rozšírenie zodpovednosti CK a súčasná limitácia náhrady škody podľa tohto bodu sa nevzťahuje na prípady, kedy bola škoda spôsobená úmyselne alebo pod vplyvom alkoholu alebo omamných alebo psychotropných látok. Rovnako sa rozšírenie zodpovednosti CK nevzťahuje na prípady, kedy bola škoda spôsobená inému účastníkovi zájazdu.

5. Účastník služby rozšírenia zodpovednosti CK/ Objednávateľ zájazdu pre účastníka služby rozšírenia zodpovednosti CK nie je povinný CK zaplatiť storno poplatok podľa článku VII. bod. 4 Všeobecných zmluvných podmienok v prípade ak:

􀀀 zo strany Objednávateľa dôjde k odstúpeniu od zmluvy o obstaraní zájazdu pred termínom začiatku zájazdu vo vzťahu k účastníkovi služby rozšírenia zodpovednosti CK a to z dôvodu jeho nečakaného
ochorenia alebo úrazu, resp. z dôvodu, že u tohto účastníka služby rozšírenia zodpovednosti CK nastane taký zdravotný stav, ktorý mu neumožňuje zúčastniť sa zájazdu. Nemožnosť zúčastniť sa zájazdu musí byť
v príčinnej súvislosti so zdravotným stavom účastníka služby rozšírenia zodpovednosti CK.
􀀀 zo strany Objednávateľa dôjde k čiastočnému odstúpeniu od zmluvy o obstaraní zájazdu vo vzťahu k účastníkovi služby rozšírenia zodpovednosti CK, z dôvodu jeho neskoršieho nástupu na zájazd (po
termíne dohodnutého začiatku zájazdu) alebo z dôvodu jeho predčasného ukončenia zájazdu (pred termínom dohodnutého skončenia zájazdu), ku ktorému došlo z dôvodu jeho nečakaného ochorenia
alebo úrazu, resp. z dôvodu, že u tohto účastníka služby rozšírenia zodpovednosti CK nastane taký zdravotný stav, ktorý mu neumožňuje zúčastniť sa zájazdu. Nemožnosť zúčastniť sa zájazdu musí byť
v príčinnej súvislosti so zdravotným stavom účastníka služby rozšírenia zodpovednosti CK. Ochorenie alebo úraz resp. zdravotný stav podľa tohto bodu je Objednávateľ povinný CK zdokladovať riadne
vyplneným a lekárom z príslušného odboru potvrdeným tlačivom CK „Potvrdenie lekára o zdravotnom stave“, ktoré je voľne dostupné na stiahnutie na webovej stránke CK www.enjoyland.eu.
V prípade platného odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu ako celku z dôvodu podľa tohto bodu, CK vráti Objednávateľovi cenu zájazdu, ktorú Objednávateľ do okamihu odstúpenia CK zaplatil, zníženú o náklady na objednané poistenie, cenu osobitnej služby rozšírenia zodpovednosti CK a o náklady, skutočne a preukázateľne vynaložené CK na účasť účastníka služby rozšírenia zodpovednosti CK na zájazde.
V prípade platného čiastočného odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu z dôvodu podľa tohto bodu, CK vráti Objednávateľovi cenu zájazdu, v časti zaplatených avšak nečerpaných služieb (určenú ako počet dní, ktoré sa účastník služby rozšírenia zodpovednosti CK, z dôvodu čiastočného zrušenia zmluvy nezúčastnil zájazdu / celkový počet dní trvania zájazdu x cena zájazdu, znížená o náklady na objednané poistenie a o cenu osobitnej služby rozšírenia zodpovednosti CK) celkovo znížená o náklady, skutočne a preukázateľne vynaložené CK na účasť účastníka služby rozšírenia zodpovednosti CK na zájazde;
Objednávateľ je povinný od zmluvy odstúpiť písomne, pričom odstúpenie od zmluvy je povinný doručiť CK bezodkladne po tom, čo sa o dôvode odstúpenia dozvedel. Prílohou odstúpenia podľa tohto bodu musí byť originál riadne vyplneného a lekárom z príslušného odboru potvrdeného tlačiva CK „Potvrdenie lekára o zdravotnom stave“. V prípade pochybností na strane CK o dôveryhodnosti predloženého potvrdenia
o zdravotnom stave je CK oprávnená odmietnuť toto potvrdenie a vyžiadať si iné (od inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odbore), prípadne je oprávnená nechať správnosť predloženého potvrdenia
o zdravotnom stave účastníka služby rozšírenia zodpovednosti CK preveriť inej odborne spôsobilej osobe v príslušnom odbore. Odstúpenie od zmluvy spolu s potvrdením lekára je Objednávateľ povinný doručiť CK najneskôr do 10 (slovom desiatich) dní odo dňa kedy mal účastník služby rozšírenia zodpovednosti CK podľa zmluvy o obstaraní zájazdu nastúpiť na zájazd avšak z dôvodu zdravotného stavu sa tak nestalo, alebo odo dňa predčasného ukončenia zájazdu, ku ktorému došlo v dôsledku zdravotného stavu účastníka služby rozšírenia zodpovednosti CK. Doručenie odstúpenia s potvrdením lekára podľa predchádzajúcej vety sa považuje sa uplatnenie nároku z rozšírenia zodpovednosti CK. V prípade neuplatnenia nároku z rozšírenia zodpovednosti CK podľa tohto bodu Objednávateľom v uvedenej 10-dňovej lehote, nároky Objednávateľa z predplatenej služby rozšírenej zodpovednosti CK v celom rozsahu zanikajú.

6. Služba rozšírenia zodpovednosti CK je dobrovoľná a jej využitie nie je podmienkou pre využitie iných služieb CK.

7. Poplatok za službu rozšírenia zodpovednosti CK je splatný najneskôr spolu s cenou zájazdu podľa článku III. týchto Všeobecných zmluvných podmienok. V prípade ak poplatok za rozšírenie zodpovednosti CK nebude Objednávateľom riadne a včas uhradený, táto služba nebude Objednávateľovi poskytnutá a objednávka tejto služby sa márnym uplynutím lehoty splatnosti poplatku za jej poskytnutie považuje za zrušenú zo strany Objednávateľa.

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

1. V prípade, ak je objednávateľ fyzickou osobou, berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať jeho osobné údaje. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude kupujúci na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá osoba“. Dotknutá osoba uzavretím Zmluvy s prevádzkovateľom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie
GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.

3. Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo, meno a priezvisko zákonného zástupcu, ulica, mesto, PSČ, kontaktný telefón, e-mail, veľkosť trička, meno kamaráta. (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so Zmluvou. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať tiež na účely kontaktovania dotknutej osoby v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom. Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať po dobu trvania Zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej, a po dobu najviac 3 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo Zmluvy. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa (taktiež ako „osobné údaje“) ako svoj oprávnený záujem, nakoľko dotknutej osobe poskytol službu alebo dodal tovar a má záujem tieto osoby ďalej informovať o svojich produktoch a pripravovaných akciách v rámci svojej marketingovej činnosti. Marketingové materiály sú dotknutým osobám zasielané v súlade s bodom č. 47 preambuly Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a prevádzkovateľ už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať. Na tento účel je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy a 10 rokov odo dňa skončenia jej platnosti.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: fotografie a video materiál z podujatí organizovaných prevádzkovateľom (taktiež ako „osobné údaje“) výhradne na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Tieto osobné údaje môžu byť zverejnené na webových stránkach (www.enjoyland.eu, www.youtube.com) alebo v tlačených materiáloch. Videá a fotografie sú zverejňované za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom ako aj môžu byť využité v rámci propagačných materiálov prevádzkovateľa (katalógy, ponukové listy, webová ponuka).

6. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

7. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní

8. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 3 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť Zmluvu. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 4 je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa a je možné sa voči tomuto spracúvaniu ohradiť. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 5 tohto článku je dobrovoľné, a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy.

9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.

10. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú
sprostredkovateľskej pri uzatvorení Zmluvy, partnerom prevádzkovateľa a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia Zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo
nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s prevádzkovateľom, osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo Zmluvy,
osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo prevádzkovateľa, exekútorom, súdom
a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti prevádzkovateľa). Iným príjemcom je prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej
osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.

11. V prípade ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.

12. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.

13. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.

14. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

15. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 22. tohto článku,
d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

16. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

17. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

18. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 21. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

19. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

20. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

21. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

22. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

23. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 22. bodu b. tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

24. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

25. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

26. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.

27. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby alebo prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. 28. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

29. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

30. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na ustanovenú zodpovednú osobu prevádzkovateľa a to elektronicky na emailovú adresu: peter.kara@enjoyland.eu

31. Kupujúci uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa oboznámil aj kontaktných zamestnancov, resp. iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol a kupujúci voči týmto osobám splnil informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu, prípadne ponukovom liste a web ponuke o službách, ich cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny od uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu.

2. Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v súlade s ust. § 53c zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a nariadenia vlády SR č. 141/2014 Z. z.

3. Za písomné vyjadrenie v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok sa považuje vždy aj forma elektronická a to najmä prostredníctvom emailov uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach.

4. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia všeobecných obchodných podmienok alebo Zmluvy o obstaraní zájazdu nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia. Zmluvné strany neplatné ustanovenie VOP alebo Zmluvy o obstaraní zájazdu nahradia novým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje úmyslu zmluvných strán dohodnutému pri uzavretí zmluvy.

5. Účastníci zmluvného vzťahu sa dohodli, že v prípade uzavretia zmluvy v zmysle čl. I ods. 2 týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa budú všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy predložia na rozhodnutie slovenským súdom, ktoré sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Zmluvné strany sa rozhodli pre slovenské právo a teda rozhodným právom budú platné predpisy Slovenskej republiky a to všetko v súlade s ust. § 9 zák. č. 97/1963 Zb. zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Táto zmluva sa teda spravuje slovenským právom na základe dohody zmluvných strán v zmysle ustanovenia § 37e ods. 1 písm. zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Zmluvné strany sa dohodli, že riešenie sporov zo Zmluvy a/alebo zo vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom a/alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, patrí výlučne slovenskému súdu. Miestne príslušným súdom na riešenie sporov v prípade cudzieho prvku je vecne príslušný súd pre súdny obvod Žilina.

6. Objednávateľ posudzovaný ako spotrebiteľ má možnosť sa obrátiť v prípade sporu s CK na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Objednávateľ posudzovaný ako spotrebiteľ má právo riešiť spor s CK prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a to menej formálne a bezplatne, ide teda o dosiahnutie zmieru alebo dohody medzi zmluvnými stranami.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva
SR – http://www.mhsr.sk/.
Za ENJOYLAND ck, s.r.o. Mgr. Peter Kara, konateľ , tel. : 0917 588 243 , mail : peter.kara@enjoyland.eu

Chces zažiť snami dobrodrúžstvo?